Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 2 namen in deze lijst die beginnen met de letter S.
Schriftelijke vraag
Een schriftelijke vraag is een van de controlemiddelen waarover de Raad beschikt ten aanzien van het College. Elk raadslid kan steeds een schriftelijke vraag stellen aan een lid of meerdere leden van het College. Bij ontvankelijkheid stuurt de voorzitter de vraag door naar het betrokken lid van het College. Het antwoord op de vraag, dat tevens schriftelijk wordt gegeven, moet binnen 20 werkdagen aan de voorzitter worden bezorgd. Deze laatste maakt het over aan de vraagsteller. Vraag en antwoord worden opgenomen in een Bulletin van Vragen en Antwoorden. Schriftelijke vragen waar niet tijdig is op geantwoord worden omgezet in mondelinge vragen en geagendeerd op de eerstvolgende plenaire vergadering.
Stemming
De Raad kan zijn wil te kennen geven, door middel van een stemming bij (1) handopsteken, (2) de door de voorzitter geconstateerde eenparige instemming, (3) hoofdelijke stemming, hetzij bij oproeping, hetzij mechanisch uitgebracht, (4) geheime stemming, bij oproeping met stembiljetten uitgebracht. Meestal geeft de Raad zijn wil te kennen bij handopsteken, maar bij een eindstemming over ontwerpen en voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, moties en voorstellen tot wijziging van het Reglement vindt er een hoofdelijke stemming plaats. De oproepingen tot hoofdelijke en geheime stemmingen gebeuren alfabetisch.