Privacy policy

PRIVACY POLICY VAN DE RAAD VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Versie 4 juli 2019

 

Dit document regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Lombardstraat 61-67, 1000 Brussel. In overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacywet) en de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG) waarborgt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie een vertrouwelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

 

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie verzamelt en bewaart persoonsgegevens van iedereen die gebruik maakt van onze diensten, deelneemt aan onze activiteiten en/of omdat deze gegevens zelf aan ons werden verstrekt door de individuele betrokkenen, hun ouder(s) of voogd(en), hun respectievelijke verenigingen of scholen. Het gaat om de volgende gegevens (afhankelijk van doelgroep):

Voor- en familienaam : iedereen
Adresgegevens : enkel meerderjarigen
Deelname activiteit : iedereen

 • Naam, adres- en contactgegevens school : indien organisatie activiteit via school
 • Naam, adres- en contactgegevens vereniging : indien organisatie activiteit via vereniging
 • Emailadres : enkel meerderjarigen
 • Telefoon- en/of gsm nummer : enkel meerderjarigen
 • Bankrekeningnummer : in geval van financiële transacties
 • Contactgegevens bedrijf : in geval van een contractuele relatie
 • Beeldmateriaal : mits toestemming
 • Identificatiebewijs : enkel tonen voor toegangs- en veiligheidscontrole

 

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over
(website)bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet steeds controleren of een persoon ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@raadvgc.brussels en dan zorgen wij ervoor dat deze gegevens worden verwijderd.

 

3. Doeleinden van de verwerking

 

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie verwerkt uw persoonsgegevens enkel in het kader van administratieve doeleinden, om u te informeren over activiteiten of parlementaire werkzaamheden, voor onze publicaties, bij inschrijving van een activiteit, bij bezoek aan het Huis van de Raad, om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen (bv. brandveiligheid) en anonieme analyse (publiek belang, archivering, wetenschappelijk onderzoek, historische of statistische redenen).

 

4. Duur van de verwerking

 

Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen ons.

 

5. Openbaarheid van parlementaire vergaderingen

 

De parlementaire vergaderingen zijn – op enkele uitzonderingen na – openbaar. Van de meeste vergaderingen bieden we live videobeelden aan via onze website en via YouTube. Ook na de vergaderingen kunnen de beelden nog bekeken worden via die kanalen. Houd er rekening mee dat u herkenbaar in beeld kunt komen als u een vergadering bijwoont.

Ook hoorzittingen en gedachtewisselingen zijn in principe openbaar. De tussenkomsten van de deelnemers aan die vergaderingen zullen worden opgenomen in het verslag. De namen van de deelnemende sprekers worden via de agenda van de vergadering bekendgemaakt en worden ook vermeld in het verslag van de vergadering.

 

6. Camera’s in het huis van de Raad

 

Het Huis van de Raad is voorzien van bewakingscamera’s. De beelden van deze camera’s zijn enkel toegankelijk voor de bevoegde diensten. De beelden worden niet langer bijgehouden dan 30 dagen, behalve in uitzonderlijke omstandigheden voorzien in de Camerawet van 21 maart 2007.

Het is ook mogelijk dat u in beeld komt als toeschouwer of bezoeker van de publieke werkzaamheden van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie of van de Dienst Informatie en Educatie.

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie houdt zoveel mogelijk rekening met uw persoonlijkheidsrechten.

De Raad zal uw toestemming vragen voor het maken en verspreiden van beelden:

 • als u het hoofdonderwerp bent van de beelden;
 • voor zover deze beelden gemaakt of gebruikt worden buiten het kader van parlementaire verslaggeving.

 

7. Wat zijn uw rechten?

 

7.1. Recht op informatie (artikels 13 en 14 AVG)
U hebt recht om op de hoogte te worden gesteld van het feit dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn.

 

7.2. Recht van inzage (artikel 15 AVG)
U hebt het recht om op ieder moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van hoe deze door ons worden verwerkt.

 

7.3. Recht op rectificatie (artikel 16 AVG)
U kan ons verzoeken uw onjuiste persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen wanneer deze onvolledig zouden zijn.

 

7.4. Recht op verwijdering / vergetelheid (artikel 17 AVG)
U kan ons verzoeken uw persoonsgegevens te wissen indien

 • uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

 

7.5. Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
Het recht op beperking houdt in dat de persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt mogen worden en niet gewijzigd mogen worden.

 

7.6. Recht op overdraagbaarheid / dataportabiliteit (artikel 20 AVG)
U hebt het recht uw gegevens te verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en het recht deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen. Het recht op overdraagbaarheid is beperkt tot de door u zelf verstrekte gegevens.

 

7.7. Recht van bezwaar (artikel 21 AVG)
U beschikt over het recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds recht van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. In dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

7.8. Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming / profiling (artikel 22 AVG)
De verwerking van uw persoonsgegevens is niet onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming of profiling.

 

7.9. Uitoefenen van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen per post of per email, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart, hetzij via email privacy@raadvgc.brussels hetzij per post

Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
“PRIVACY” – vertrouwelijk
Lombardstraat 61-67
1000 Brussel

 

7.10. Recht om klacht in te dienen
U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
T 02 274 48 00
Fax 02 274 48 35
Email commission@privacycommission.be

 

8. Cookiebeleid

 

Cookies zijn kleine tekstbestandjes waarin bepaalde gegevens over een gebruiker van de website worden opgeslagen. Er zijn “session cookies” en “permanente cookies”.

 • Session cookies bevatten informatie die door de website naar uw browser gestuurd worden, zodat uw browser wordt herkend.
 • Permanente cookies zorgen er voor dat bezoekers van de website kunnen geïdentificeerd worden bij herhaalde bezoeken aan de website.

De cookies worden op de harde schijf van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst. De cookies hebben geen toegang tot andere informatie. Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers.
De website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • First-party cookies (cookies van www.raadvgc.be)
  Directe cookies worden gemaakt of verzonden door de website van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie tijdens uw bezoek aan een webpagina van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie.
 • Third-party cookies (cookies van anderen). Indirecte cookies worden gemaakt of verzonden door een derde partij tijdens uw bezoek aan een webpagina van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Denk bijvoorbeeld aan cookies afkomstig van Google, Twitter en Facebook.
 • Onmisbare cookies
  Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en alle onderdelen te kunnen gebruiken. Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren…
 • Functionele cookies
  De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en ervoor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt.
 • Performantie cookies

We gebruiken performantiecookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de bezoekers van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken. Enkele voorbeelden: bezoekers tellen, populairste webpagina’s oplijsten…

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kan uw internetbrowser ook zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Deze privacyverklaring verbindt enkel de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en is niet van toepassing voor de websites van derden waarnaar de Raad eventueel verwijst. De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de wijze van verwerking van persoonsgegevens op gelinkte websites.

 

9. Vragen en/of opmerkingen

 

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben, laat het ons weten hetzij via email privacy@raadvgc.brussels hetzij per post Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, “PRIVACY” – vertrouwelijk, Lombardstraat 61-67, 1000 Brussel.