Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 7 namen in deze lijst die beginnen met de letter B.
Begroting
De begroting vormt het wettelijke uitgangspunt voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie om gelden te innen en uit te geven. Het is een raming van ontvangsten en uitgaven van een bepaald begrotingsjaar. De begroting is voor het College van groot belang om een beleid te voeren. De begroting bestaat uit twee diensten, namelijk de gewone en de buitengewone dienst. •De gewone dienst omvat de ontvangsten en de uitgaven voor de gewone activiteiten van een jaar (zoals bijv. personeelskosten, toelagen, werking). •De buitengewone dienst omvat de ontvangsten en uitgaven voor investeringen, modernisering van gebouwen, uitrusting, enzovoort.
Beleidsnota
Een beleidsnota is een document waarin een collegelid aangeeft hoe hij of zij voor zijn of haar bevoegdheden het bestuursakkoord zal realiseren in de loop van de legislatuur.
Beleidsverklaring
De beleidsverklaring wordt per zittingsjaar opgemaakt door het College en uiteengezet aan de Raad. Het vertegenwoordigt de beleidsvisie die het College het volgende werkjaar vooropstelt.
Besloten vergadering
De voorzitter kan, al dan niet op schriftelijk verzoek van ten minste 8 raadsleden, de vergadering achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. De Raad beslist daarna bij volstrekte meerderheid of hetzelfde onderwerp verder zal worden besproken in een openbare vergadering.
Bestuursakkoord
Dit akkoord tussen de verschillende politieke partijen, die na de verkiezingen een meerderheid hebben gevormd, bepaalt de beleidskoers die de VGC zal varen.
Bulletin van Vragen en Antwoorden
Het Bulletin van Vragen en Antwoorden is een gedrukte publicatie met de schriftelijke vragen van de raadsleden en de antwoorden hierop van het betrokken collegelid.
Bureau
Bij de opening van ieder zittingsjaar benoemt de Raad uit zijn leden een voorzitter, ondervoorzitter en 5 secretarissen, die samen het Bureau vormen. De samenstelling van het Bureau wordt gepubliceerd via Stuk 1. Voor het zittingsjaar 2020-2021 is het Bureau als volgt samengesteld: Voorzitter Fouad AHIDAR (one.brussels-Vooruit), Ondervoorzitter Soetkin HOESSEN (Groen), Secretarissen Cieltje VAN ACHTER (N-VA), Guy VANHENGEL (Open Vld), Lotte STOOPS (Groen), Gilles VERSTRAETEN (N-VA) en Carla DEJONGHE (Open Vld). Het Bureau is verantwoordelijk voor de administratie en de financiën van de Raad. De fractievoorzitters, met inbegrip van de fracties die niet vertegenwoordigd zijn in het Bureau, worden in kennis gesteld van alle beslissingen van het Bureau.