Begrippenlijst

Zoek volgens beginletter

Alles | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Er zijn 2 namen in deze lijst die beginnen met de letter A.
Actualiteitsvraag
Tijdens de plenaire vergadering kunnen de volksvertegenwoordigers het College(lid) een beknopte vraag stellen over een actueel onderwerp. De volksvertegenwoordiger kan tot kort voor de vergadering de vraag indienen. Een actuele vraag verloopt als volgt: De volksvertegenwoordiger mag gedurende maximaal 5 minuten zijn vraag stellen en daar wat achtergrond bij geven. De vraagsteller dient zich te houden aan het bevragende gedeelte van de ingediende tekst. Het collegelid mag eveneens gedurende maximaal 5 minuten antwoorden. De vraagsteller mag nu gedurende 2 minuten repliceren op het antwoord van het collegelid. Het collegelid heeft nog recht op een wederwoord van maximaal 3 minuten. Tot slot krijgt de vraagsteller het laatste woord voor een slotopmerking (gedurende 1 minuut). Elke actualiteitsvraag wordt afgehandeld tijdens de vergadering waarin zij wordt uiteengezet. Indien eenzelfde actuele onderwerp meerdere vragen oplevert, kan hierover een actualiteitsdebat worden georganiseerd.
Amendement
Een amendement is een voorstel om een tekst te wijzigen. Die tekst kan een ontwerp of voorstel van verordening, een voorstel van resolutie of een motie zijn. Zowel de raadsleden als het College kunnen amendementen indienen. Dat kan tijdens de bespreking in de commissie, maar ook in de plenaire vergadering. Nog in dezelfde vergadering wordt er over de amendementen gestemd. De amendementen die in de commissievergadering zijn aangenomen, worden al verwerkt in de tekst die in de plenaire vergadering wordt behandeld. Maar de plenaire vergadering kan die tekst dan nog eens aanpassen met amendementen. De definitieve tekst na stemming in de plenaire vergadering bevat dus zowel de aangenomen amendementen in commissie als de aangenomen amendementen in de plenaire vergadering. Van elk amendement wordt in het commissieverslag of in het verslag van de plenaire vergadering aangegeven of het werd aangenomen of niet.