Opdrachten

Initiatief nemen

Open popup naar Stap 1 - Raadslid neemt initiatief

STAP 1

Raadslid neemt initiatief

Open popup naar Stap 2 - Het Uitgebreid Bureau beslist

STAP 2

Het Uitgebreid Bureau beslist

Open popup naar Stap 3 - Bespreking initiatief in commissie

STAP 3

Bespreking initiatief in Commissie

Open popup naar Stap 4 - Bespreking in Plenaire vergadering

STAP 4

Bespreking in Plenaire vergadering

Open popup naar Stap 5 - Publicatie in Belgisch Staatsblad

STAP 5

Publicatie in Belgisch Staatsblad

Controleren

Een van de opdrachten van de Raad is controleren of en hoe het College zijn beleid, zoals opgenomen in het bestuursakkoord of de jaarlijkse beleidsverklaring, uitvoert. In de commissie- en plenaire vergaderingen kunnen de raadsleden het College interpelleren, vragen stellen of met de collegeleden in debat gaan. Dit alles volgens in het Reglement van Orde vastgelegde trajecten en voorschriften.

controlerecht1

STAP 1

Een raadslid dient een stuk in

controlerecht2

STAP 2

Beslissing over ontvankelijkheid

controlerecht3

STAP 3

Uitgebreid Bureau beslist

controlerecht4

STAP 4

Ondervraging over stuk

controlerecht5

STAP 5

Opmaken verslag vergadering

Initiatiefrecht

Open popup naar Stap 1 - Raadslid neemt initiatief

Stap 1: Raadslid neemt initiatief

 

Een raadslid neemt een initiatief. Concreet worden voorstellen van verordening, voorstellen van resolutie, moties, amendementen en discussienota’s neergelegd bij de griffier. Dit gebeurt uitsluitend digitaal.

Initiatiefrecht

Open popup naar Stap 2 - Het Uitgebreid Bureau beslist

Stap 2: Het Uitgebreid Bureau beslist

 

Het Uitgebreid Bureau, dat is samengesteld uit de leden van het Bureau en de fractievoorzitters, beslist in welke commissie het initiatief wordt behandeld. Tevens beslist het over de agenda.

Initiatiefrecht

Open popup naar Stap 3 - Bespreking initiatief in commissie

Stap 3: Bespreking initiatief in commissie

 

Het initiatief wordt besproken in commissie. Het wordt in zijn geheel en artikel per artikel besproken, een raadslid kan een amendement indienen om wijzigingen aan te brengen. Tot slot wordt er gestemd, eerst artikel per artikel, eventueel over een amendement, en daarna over het geheel van de (eventueel gewijzigde) tekst. Er wordt een verslag opgemaakt, bedoeld voor de bespreking in de plenaire vergadering.

Initiatiefrecht

Open popup naar Stap 4 - Bespreking in Plenaire vergadering

Stap 4: Bespreking in Plenaire vergadering

 

Het initiatief wordt besproken in plenaire vergadering. Eerst geeft de in commissie aangeduide verslaggever het relaas van de behandeling van het initiatief in commissie; daarna volgt een bespreking over het geheel en artikel per artikel. Ook nu kan een raadslid een amendement indienen. Ten slotte stemt de plenaire vergadering over het initiatief. Als een meerderheid van de volksvertegenwoordigers voor is (de helft plus 1), is het initiatief aangenomen. Van een goedgekeurd initiatief wordt een definitieve tekst gemaakt, met alle wijzigingen erin verwerkt, en opgenomen in het verslag.

Initiatiefrecht

Open popup naar Stap 5 - Publicatie in Belgisch Staatsblad

Stap 5: Publicatie in Belgisch Staatsblad

 

Goedgekeurde initiatieven worden bekrachtigd en afgekondigd door het College, waarna het gepubliceerd (of bekendgemaakt) wordt in het Belgisch Staatsblad.

Controlerecht

controlerecht1

Stap 1: Een raadslid dient een stuk in

 

Een Raadslid dient een stuk in.

Controlerecht

controlerecht2

Stap 2: Beslissing over ontvankelijkheid

 

De Voorzitter van de Raad beslist over de ontvankelijkheid van het stuk.

Controlerecht

controlerecht4

Stap 3: Uitgebreid bureau beslist

 

Het Uitgebreid Bureau beslist in welke vergadering (commissie of plenaire vergadering) het stuk wordt geagendeerd.

Controlerecht

controlerecht3

Stap 4: Ondervraging over stuk

 

Het bevoegde Collegelid of College wordt ondervraagd of geïnterpelleerd in de
desbetreffende vergadering of er wordt gedebatteerd over een bepaalde tekst.

Controlerecht

controlerecht5

Stap 5: Opmaken verslag vergadering

 

Er wordt een verslag van de vergadering opgemaakt.