STUK 668 (2016-2017) Nr.1 - Err.

Ontwerp van verordening houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 4 april 2017 – Erratum

STUK 668 (2016-2017) Nr.1 Errata VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 9 MEI 2017 ONTWERP VAN VERORDENING houdende het ondersteunende sportbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ERRATA Zie Stuk 668 (2016-2017) Nr.1: Ontwerp van verordening 1484 2 – ERRATA – I MEMORIE VAN TOELICHTING, 2. Artikelsgewijze toelichting o Artikel 2, 17°: Het volledig profiel is terug te vinden in het uitvoeringsbesluit o Artikel 10 eerste zin: Erkende sportverenigingen kunnen voor hun werking 8 (i.p.v. 7). Artikel 14: laatste woord: wegvallen. (aanhalingsteken erna weglaten). o Hoofdstuk 4: 3e paragraaf: De verordening nr. 91/20 van 22 januari 1992 (jaartal de (i.p.v. het) toekenning van investeringssubsidies blijven – II VERORDENING, hoofdstuk I Algemene bepalingen o Artikel 2 2°: sportvereniging: een specifiek sportinitia – II VERORDENING, hoofdstuk II Erkenning o Afdeling 1 Erkenning sportinitiatieven, Artikel 4 §3 4° en 5°: voorlaatste woord: het (i.p.v. hun) §4 De aanvrager moet zijn aanvraag voor erkenning indienen bij de o Afdeling 2 Erkenning sportverenigingen, Artikel 6 ) – II VERORDENING, hoofdstuk III Subsidiëring o o Artikel 16, – Het sportief vakantieaanbod, laatste °: wordt begeleid door minimum één officieel tewerkgestelde deskundige begeleider (schrappen) o Artikel 18: Het College kan erkende sportinitiatieven subsidiëren voor de organisatie organiserende instanties van sportprojecten subsidiëren als voldaan o Artikel 20: Het College kan de deelname aan sportgerichte kadervorming subsidiëren als voldaan is aan de erkenningscriteria en (toevoegen) aan volgende o Artikel 21: Het College kan, indien voldaan aan de basiscriteria vermeld in artikel o Artikel 22: Het College kan investeringssubsidies toekennen voor sportinfrastructuur als voldaan is aan de erkenningscriteria en (toevoegen) aan __________