STUK 692 (2017-2018) - Nr.1

Motie van aanbeveling over het taalgebruik in Nederlandstalige scholen in Brussel van 8 december 2017

692 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 8 DECEMBER 2017 MOTIE VAN AANBEVELING van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL – tot besluit van de op 8 december 2017 in plenaire vergadering gehouden samengevoegde interpellaties en vragen om uitleg over het taalgebruik in Nederlandstalige scholen in Brussel 1526 2 – De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, – gehoord hebbende de op 8 december 2017 in plenaire vergadering gehouden samengevoegde interpellaties en vragen om uitleg van de heer Dominiek Lootens-Stael betreffende het taalgebruik op de speelplaatsen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, van mevrouw Liesbet Dhaene betreffende de nieuwe leidraad van het GO! inzake het gebruik van andere talen op school, van de heer Bruno De Lille over hoe het Brussels Nederlandstalig onderwijs inspeelt op de meertaligheid van Brusselse leerlingen en van mevrouw Khadija Zamouri betreffende het inspelen op de meertalige realiteit van de Brusselse leerlingen aangekondigd door het GO!; – gehoord hebbende het antwoord van het College; – overwegende dat in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel een significant deel van de schoolgaande jeugd reeds een taalachterstand heeft, met alle gevolgen van dien voor zowel hun eigen slaagkansen als voor het onderwijsniveau in onze scholen in het algemeen; – overwegende dat uit studies blijkt dat het leesniveau in de Vlaamse scholen in dit land de jongste jaren een grote daling kent; – overwegende dat soms een minderheid aan Nederlandstalige kinderen in Nederlands-talige scholen met een zeer grote populatie aan anderstalige leerlingen zich op de speelplaats al snel terecht zullen uitgesloten voelen wanneer de voertaal op die speelplaats niet het Nederlands is; – overwegende dat iedere richtlijn en initiatief dat gaat in de richting van minder Nederlands in onze scholen een initiatief of richtlijn in de verkeerde richting is; – gelet op het feit dat vanuit de VGC met het concept van de Brede School het gebruik van het Nederlands buiten de schoolmuren wordt gepromoot, terwijl de richtlijn van het GO! net het tegenovergestelde beoogt; vraagt het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie – er bij onze Vlaams-Brusselse scholen op aan te dringen de richtlijn van het GO! ter zake naast zich neer te leggen; – eindelijk werk te maken van een verplicht taalbad voor anderstaligen die instappen in ons onderwijs. Dominiek LOOTENS-STAEL ________