STUK 3A (2021-2022) Nr.1

Voorstel tot wijziging van artikel 3, 1 van het Reglement van Orde van de Raad van 6 oktober 2021

STUK 3 202) – Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2021-202 6OKTOBER REGLEMENT VAN ORDE Voorstel tot wijziging van artikel Vlaamse Gemeenschapscommissie -van de heer Mathias VANDEN BORRE, mevrouw Cieltje VAN ACHTER en de heer Gilles VERSTRAETEN 162 TOELICHTING In o.a. het Vlaams Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschapscommissie geschieden alle te verrichten benoemingen en voordrachten betreffende de samenstelling en de commissies overeenkomstig de evenredige vertegenwoordiging van de erkende politieke fracties. Concreet betekent dit dat het systeem D’Hondt wordt toegepast. Het systeem D’Hondt houdt in dat bij een zetelverdeling het aantal stemmen van elke partij achtereenvolgens wordt gedeeld door positieve gehele getallen (1, 2, 3, 4 enz.). De quotiënten die deze delingen opleveren, worden in volgorde van grootte gezet. De eerste zetel wordt toegewezen aan de partij met het grootste quotiënt, de tweede aan de partij met de op-een-na hoogste quotiënt, enzovoorts. Ook het Reglement van Orde van de Raad voorziet deze regeling in artikel 10, 1. Het Bureau van de Raad wordt benoemd op grond van artikel 3, 1. Bij aanvang van de legislatuur 2019-2024 was duidelijk dat er verschillende interpretaties bestonden over de toepassing van dit artikel (Integraal verslag plenaire vergadering van 18 juli 2019). De indieners wensen met dit voorstel het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie te verduidelijken door expliciet te verwijzen naar artikel 10, 1, waarmee artikel 3, 1 dient te worden samengelezen. VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 3, 1 Het huidige artikel 3, 1 van het Reglement van Orde wordt vervangen door de volgende tekst: “Bij de opening van iedere zitting benoemt de Raad uit zijn leden bij afzonderlijke stemming achtereenvolgens een voorzitter, een ondervoorzitter en bij gezamenlijke stemming vijf secretarissen, die samen het Bureau vormen. Deze benoemingen geschieden met inachtneming van de in artikel 10, 1 bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de erkende politieke fracties.” Het gewijzigde artikel 3, 1 treedt onmiddellijk in werking. Mathias VANDEN BORRE Cieltje VAN ACHTER Gilles VERSTRAETEN ___________