Stuk 774 (2020-2021) - Nr. 1

Verslag Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid van 2 maart 2021

774 (2020-2021) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2020-2021 2 MAART 2021 VRAAG Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid van dinsdag 2 maart 2021 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: de heer Fouad Ahidar, mevrouw Soetkin Hoessen, de heer Mathias Vanden Borre, de heer Guy Vanhengel, de heer Arnaud Verstraete Verontschuldigd: mevrouw Bianca Debaets Ander lid: de heer Dominiek Lootens-Stael 1664 2 – INHOUD 1. Vraag (R.v.O., art. 58) – Vraag van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, met betrekking tot de promotie van het Steunpunt Taalwetwijzer 3 – 1. Vraag (R.v.O., art. 58) Vraag van mevrouw Cieltje Van Achter aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid, met betrekking tot de promotie van het Steunpunt Taalwetwijzer De voorzitter: De heer Mathias Vanden Borre zal de vraag in plaats van mevrouw Cieltje Van Achter stellen. De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Het Steunpunt Taalwetwijzer is een laagdrempelig aanspreekpunt voor informatie over de toepassing van de taalwetgeving en heeft tot taak de vragen van burgers, overheden en andere organisaties over de taalwetgeving over zeer woorden. Het geeft onder meer informatie over het taalgebruik in bestuurszaken, het bedrijfsleven, consumentenzaken en het onderwijs. Daarnaast verstrekt het vrijblijvend juridisch advies en kunnen burgers via de vernieuwde website onmiddellijk bij het Vlaams Meldpunt Taalklachten in Brusselse ziekenhuizen een klacht indienen over de gebrekkige Nederlandstalige dienstverlening van Brusselse ziekenhuizen of de 100-diensten. Kortom, het is een belangrijk bewustmakend instrument in het kader van de taalpromotie en de correcte naleving van de taalwetgeving. Daar gaan we straks tijdens de bespreking van het voorstel van resolutie nog dieper op kunnen ingaan. De Taalwetwijzer kent steeds meer succes in Vlaanderen, maar slechts een fractie van de vragen heeft betrekking op het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. Dat is jammer, want de Taalwetwijzer is er gekomen wegens de vele problemen met de naleving van de taalwetten in Brussel. Uit de cijfers leren we dat Brusselaars nog veel te weinig weten over wat hun rechten zijn en waar ze met hun vragen en klachten terechtkunnen. Ook doen heel wat burgers überhaupt geen meldingen omdat ze daar helaas soms het nut niet van inzien. Het is duidelijk dat de bekendheid van de Taalwetwijzer onder de Brusselaars omhoog moet. Mede op vraag van de N-VA heeft Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media, de heer Benjamin Dalle, op 14 december 2020 een communicatiecampagne gelanceerd om de bekendheid van de Taalwetwijzer te vergroten. Specifiek voor de Brusselse inwoners is er een offline communicatiecampagne met een folder met het informatieaanbod van de Taalwetwijzer. Daarnaast wordt er een online campagne gevoerd. Via digitale nieuwsbrieven en op sociale media wordt de dienstverlening van de Taalwetwijzer bekendgemaakt. De VGC zou zowel bij de offline als online communicatiecampagne betrokken zijn. Ten slotte, wil ik de collega-raadsleden er graag op wijzen dat jullie werden aangeschreven met het verzoek om de Taalwetwijzer mee te helpen promoten. Ik roep jullie graag op om dat zoveel mogelijk te doen. Ik heb die vraag ook gesteld in de gemeenteraad van de Stad Brussel. Daar kreeg ik van de schepen Ans Persoons toch een ietwat teleurstellend antwoord, namelijk dat de VGC op geen enkele manier tot op heden en dat was anderhalve week geleden geen contact had opgenomen met de Stad Brussel om de Taalwetwijzer onder de aandacht te brengen. Hoe zal de VGC bijdragen aan het bekendmaken van de Taalwetwijzer via de offline en online communicatiecampagne? Welk budget is er daarvoor uitgetrokken? 4 – Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: Het klopt dat de VGC de Taalwetwijzer niet alleen mee wil ondersteunen, maar ook zal bekendmaken. De VGC adviseerde de Vlaamse administratie bij de opmaak van de verspreidingslijst voor de campagne van het steunpunt. Daarnaast ondersteunt ze ook de verdere bekendmaking van de nieuwe Taalwetwijzer, zowel intern en extern. De VGC ondersteunt de verspreiding van de taalwetwijzer extern. Zo worden de brochures verspreid via VGC-onthaalpunten. De brochures werden al verspreid in het administratiehuis Renaissance, het Onderwijscentrum Brussel en in de Poolster. Vandaag en morgen worden de brochures ook nog verspreid naar de 22 gemeenschapscentra en bij Jeugdcentrum Aximax. Ze worden daar, in de mate dat de coronamaatregelen het toelaten, aangeboden aan gebruikers en bezoekers. Daarnaast wordt de Taalwetwijzer ook door een aantal beleidsdomeinen opgenomen in de nieuwsbrief naar professionele partners in het N-netwerk. Ook intern wordt het initiatief in de kijker gezet, zo worden alle VCC-medewerkers op de hoogte gebracht door een nieuwsbericht op het VGC-intranet, een interview met de medewerkers van de Taalwetwijzer in de eerstvolgende personeelsnieuwsbrief en specifieke communicatie via interne overlegplatformen. Op die manier maken we de informatie beschikbaar voor de medewerkers in de beleidsdirecties die de contacten met het netwerk onderhouden. Zo kunnen zij hun contactpersonen in het netwerk daarover informeren. Dat is belangrijk omdat de eerste stap is weten dat het Steunpunt Taalwetwijzer bestaat en dat als instrument wordt gekend. Mensen moeten weten dat ze daar terechtkunnen met dergelijke vragen en er moet voor worden gezorgd dat zoveel mogelijk mensen naar het instrument kunnen verwijzen en ernaar doorverwijzen op het moment dat er vragen zijn. De VGC trekt geen extra budget uit omdat het voortzetten van die communicatie binnen de reguliere middelen valt. Uiteraard staan we open voor andere suggesties omdat ik ervan uitga dat u die dadelijk zult maken voor de verdere bekendmaking. De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Het is uiteraard goed dat de VGC betrokken partij is en goed op de hoogte is en blijft van de vorderingen en wat de administratie kan doen. Ik hoor eerlijk gezegd iets te weinig ofwel is het me niet opgevallen over de betrokkenheid van andere administraties die niet rechtstreeks onder de VGC vallen. In de eerste plaats verwijs ik naar de gemeenten. Heel veel vragen over taalkwesties hebben betrekking op de gemeenten of op het gemeentelijk beleid dat niet tweetalig is. We kennen allemaal genoeg verhalen van mensen die bij de gemeentedienst niet geholpen kunnen worden in het Nederlands en helaas soms ook niet geholpen willen worden door de gemeentediensten. Ik verwijs ook naar de brandweer en naar de politie, naar alle overheden die actief zijn in Brussel. Ik denk dat u daar net iets meer zou kunnen doen en ik ook, bijvoorbeeld om dit Hoofdstedelijke Regering. Ik zeg het nog eens: straks zal er discussie zijn over het voorstel van resolutie en dat sluit daar naadloos bij aan om de rechten die de Nederlandstaligen in Brussel nageleefd te zien. Het is 5 – goed wat u zegt. Ik maak u geen verwijten, maar ik spoor u aan om het een niveau hoger te tillen en ook de andere overheden in deze stad aan te moedigen om hun deel te doen. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: Mijn eerste zin was heel veelomvattend: we hebben ook input gegeven aan Vlaanderen voor de verspreidingslijst. Het is op zich een Vlaamse campagne. De VGC heeft gezegd welke zaken er zijn en wil zeker nog extra inspanningen leveren. Er komt bijvoorbeeld een Conferentie van de Vlaamse schepenen en OCMW-voorzitters in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en we zullen het instrument daar zeker ter sprake brengen en ervoor zorgen dat het meer verspreid wordt. Het is belangrijk dat de campagne op een goede manier verspreid geraakt op alle mogelijke manieren. Mocht Vlaanderen dat niet voldoende doen, zullen we zeker extra inspanningen doen om er zeker van te zijn dat het goed gebeurt. Het eerste zinnetje van mijn antwoord was geen fait divers, maar uiteraard een belangrijk element. De heer Mathias Vanden Borre (N-VA): Ik heb het in mijn vraag al gezegd: de gemeenteraad van de Stad Brussel had nog niet van die campagne gehoord. Ik roep u nogmaals op om daarvan werk te maken en nadien eventueel een feedbackronde te organiseren zodat we dat eventueel volgend jaar of nadien kunnen blijven herhalen en integreren in de werking van de VGC. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt: We zullen aan Vlaanderen een evaluatie vragen zodat we dat kunnen bekijken.