STUK 6 (2019-2020) Nr.2

Verslag Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid van 26 november 2019

STUK 620) -Nr. VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2019-2020 2NOVEMBER 2019 ONTWERP VAN VERORDENING tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019 SAMENVATTEND VERSLAG namens de Commissie voor Algemene Zaken, Financiën& Begroting en Stedelijk beleid uitgebracht door Hebben aan de werkzaamheden deelgenomen: Vaste leden: de heer Fouad Ahidar, voorzitter, de heer Arnaud Verstraete Plaatsvervanger: de heer Gilles Verstraeten Andere leden: de heer , Cieltje Van Achter Verontschuldigd: de heer Guy Vanhengel, de heer Mathias Vanden Borre, mevrouw Lotte Stoops Zie: Stuk 6 20) -Nr. 1606 – Dames en heren, De Commissie voor Algemene Zaken, Financiën & Begroting en Stedelijk beleid besprak tijdens haar vergadering van 2november 2019het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging en A -20) – Mevrouw Soetkin Hoessenwordt aangeduid als verslaggever. 1. Toelichting bij het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1en A voor het dienstjaar 2019door mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid Bij de bespreking van het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A ter de voornaamste budgettaire verschuivingen toe. Een gedetailleerd overzicht, van cijfers en motivaties, kan men terugvinden in het document. In tegenstelling tot de voorbije jaren is er dit jaar maar 1 begrotingswijziging, wat niet uitzonderlijk is in een verkiezingsjaar waar de beleidsaccenten kunnen wijzigen. Naast de verschillende technische aanpassingen en aanpassingen die gebeurden ter uitvoering van beslissingen die aan het einde van de vorige legislatuur waren genomen, krijgen een aantal nieuwe beleidskeuzes een budgettaire vertaling in deze begrotingswijziging. De initiële begroting voor het dienstjaar 2019 werd door de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie vastgesteld en door het College bekrachtigd op 30 november 2018. Het College deed, in het kader van de bevoegdheden die haar door de Vlaamse Regering zijn toegekend, reeds een aantal interne herverdelingen van kredieten met de 2 collegebesluiten op 23 mei 2019 en 1 oktober 2019. Een overzicht hiervan is terug te vinden als bijlage bij Stuk 6 (20192020) Nr. 1. DE GEWONE BEGROTING De initiële begroting 2019 sloot na begrotingswijziging af met een overschot van 139,40 euro. Samengevat bedroegen de ontvangsten initieel 189.507.097,90 euro, verhogen zij na deze begrotingswijziging met 4.194.077,55 euro en dalen zij met 1 euro.De uitgaven bedroegen initieel 189.506.168,94 euro. Na begrotingswijziging verhogen deze met 5.784.523,25 euro en dalen deze met 3.034.941,70 euro. Op die manier blijft het saldo ongewijzigd. In grote lijnen DE VORIGE DIENSTJAREN Bij de opmaak van de begroting voor het dienstjaar 2019 werd uitgegaan van een overschot op de begrotingsrekening 2018 van ongeveer 2,2 miljoen euro. Dit overschot werd al bij de initiële begroting ingeschreven ter bestrijding van het tekort. Door een strikte opvolging van de naar 2019 over te dragen kredieten en de hieruit voortvloeiende annulering van gereserveerde middelen wordt het geraamde overschot verhoogd – met 2 miljoen euro. In globo wordt met de begrotingswijziging uit dit overschot 1,87 miljoen euro gerecupereerd en voorbestemd voor specifieke doelen. Het betreft 2 zaken: 28.000 euro voor LOGO bij de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2019 en 1,84 miljoen euro voor het gedeeltelijk opvangen van kosten bij de begroting voor bijvoorbeeld personeelskosten, de niet-indexering van een aantal ontvangsten, enzovoort. OVERBOEKINGEN EN FONDSEN Op basis van de effectieve inkomsten wordt er 143.668 euro meer overgeboekt naar het Reservefonds Stedenbeleid. De middelen zijn afkomstig van terugvorderingen van subsidies. Tegelijk wordt een technische correctie doorgevoerd voor loonkosten uit 2018 die met het Stedenfonds worden gefinancierd. buitengewone begroting, dient 0,9 miljoen euro meer te worden geput uit het Reservefonds Stedenbeleid. Er wordt 103.000 euro Etnisch-culturele minderheden, het VGC-jaarverslag 2018 en juridische kosten. Voor het beleidsdomein Onderwijs en Vorming kan er, voor de financiering van uitgaven in de gewone begroting, 0,9 miljoen euro minder uit het Onderwijsfonds worden geput. Daarnaast wordt er ruim 1,39 miljoen euro bijkomend naar het fonds getransfereerd. Deze middelen worden ingezet voor de financiering van investeringen binnen dezelfde sector. Voor het domein Gezin wordt 93.240 extra geput uit het Gezinsfonds. Deze middelen worden overgeheveld naar het Onderwijsfonds ten geveen voorfinanciering van na- en voorschoolse activiteiten van de vzw De Buiteling. Ook voor de financiering van investeringen wordt er meer geput uit het Gezinsfonds. PERSONEEL Er worden meer middelen voorzien voor de financiering van de kosten verbonden aan de organisatie van aanwervingsexamens. Tegelijk worden er minder middelen voorzien voor tegemoetkomingen, verzekeringspremies en bezoldigingen. STEDELIJK BELEID Binnen de begeleidingsopdracht van het participatietraject dat loopt voor de meerjarenplanning. Ook de subsidies in het kader van het Stedelijk beleid worden, in globo met 309.000 euro, verhoogd voor de realisatie van verschillende projecten. Een deel van deze middelen is afkomstig van de projectoproep ‘Slim in de Stad’ van de Vlaamse Gemeenschap. ONDERWIJS EN VORMING Binnen het Onderwijscentrum Brussel (OCB), het CLB en de eigen onderwijsinstellingen worden een aantal uitgaven verminderd. Deze middelen zullen worden ingezet ter financiering van investeringen binnen het domein Onderwijs. – CULTUUR, JEUGD EN SPORT Om te kunnen voldoen aan subsidieaanvragen wordt het krediet van een aantal subsidie-artikelen, binnen de sector Algemeen cultuur-, jeugd- en sportbeleid, verhoogd. Tegelijk worden een aantal personeels- In de sector Gemeenschapscentra worden de personeelskredieten verhoogd met 45.000 euro. Ook de werkingskredieten worden verhoogd met 6.000 euro om tegemoet te komen aan de uitvoering van IT- en communicatiegerelateerde opdrachten. In de sectoren Jeugd en Sport kennen vooral de subsidies een stijging. De subsidie aan en de exploitatiemiddelen voor WELZIJN, GEZONDHEID EN GEZIN Binnen de sectoren Welzijn, Gezondheid en LOGO worden een aantal onwaarden voorzien. Het betreft ontvangsten uit vorige dienstjaren die niet meer zullen worden ge\357nd. Binnen de sector Etnisch-culturele minderheden worden er meer middelen voorzien voor werkingskosten voor de uitvoering van het project ‘Lokale integratiesubsidies’ van de Vlaamse overheid. Op het vlak van subsidies worden er meer middelen voorzien voor gezondheidsinitiatieven en voor specifieke doelgroepen. Er worden minder middelen voorzien voor subsidies voor de interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog. Voor de sector Gezin worden er meer subsidies voorzien voor kwaliteitsverhoging en voor toegankelijkheid. Daarentegen worden er minder middelen voorzien voor subsidies in het kader van de capaciteitsuitbreiding en voor kosten voor ondersteuning. PATRIMONIUM Voor het opvangen van stijgende uitgaven ten gevolge het in gebruik nemen van nieuwe gebouwen, worden er in 2019 bijkomende middelen voorzienVGC-loods (Sint-Agatha-Berchem), Lendrik (Neder-Over-Heembeek), Het Huys (Ukkel) en gebouw D van de Comeniussite (Koekelberg). ONTVANGSTEN Met uitzondering van de overboekingen uit begrotingsfondsen, nemen de ontvangsten in globo toe met bijna 0,5 miljoen euro. Binnen de sectoren Stedelijk beleid, Communicatie en IT, Speelpleinen, de eigen onderwijsinstellingen, Cultuur, Jeugd, Sport, Gemeenschapscentra en ontvangsten of terugvorderingen voorzien. – DE BUITENGEWONE BEGROTING Het resultaat van de buitengewone begroting blijft na deze begrotingswijziging 0 euro. Samengevat bedroegen de ontvangsten initieel 93.401.694,53 euro, verhogen zij na deze begrotingswijziging met 34.815.231,25 euro en dalen zij met 4.466.350,17 euro. De uitgaven bedroegen initieel 93.401.694,53 euro. Na begrotingswijziging verhogen deze met 38.242.126,26 euro en dalen deze met 7.893.245,18 euro. In grote lijnen hebben de wijzigingen van de wat volgt. Voor de Administratie worden middelen, voor de aankoop van ICT-materiaal, verschoven naar 2020. Er wordt binnen de sector Onderwijs en Vorming 242.000 euro extra voorzien voor een aantal stabiliteitswerken aan de gebouwen van de basisschool Sint-Joris (Nieuwland). Voor de eigen onderwijsinstellingen worden voor de COOVI-campus middelen verschoven naar 2020 en worden er voor Kasterlinden (school en internaat) en Zaveldal extra middelen voorzien voor werken en de aankoop van ICT-materiaal. De investeringssubsidies, voor osportinfrastructuur en voor welzijnsinstellingen, worden met zowat 2 miljoen euro verhoogd. Tot slot worden er meer middelen voorzien ter financiering van het buitengewoon onderhoud van de administratieve gebouwen en de aankoop van bureaumeubilair. Voor een aantal werken, de inrichting van en de aankopen van materiaal voor gemeenschapscentra en jeugdcentra, worden de investeringen en de In het kader van het PPS-project Comenius in Koekelberg dient de globale investeringswaarde van 31,5 miljoen euro te worden opgenomen in de begroting. -technische verwerking van het project en conform de richtlijnen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen en de ESR-standaarden. Dit bedrag wordt ingeschreven bij de begrotingswijziging, wat de grote stijging van zowel de uitgaven als de ontvangsten verklaard. Ter financiering van de bijkomende investeringsuitgaven worden er meer middelen geput uit reservefondsen en bijkomende middelen gegenereerd uit subsidies van de Vlaamse Gemeenschap. De bijkomende middelen van de Vlaamse Gemeenschap worden deels ondergebracht in het Lambermontfonds voor de financiering van correlatieve uitgaven in de komende jaren. Tegelijk worden op basis van de reële ontvangsten uit de verkoop van gebouwen minder middelen overgeboekt naar dit begrotingsfonds. Het volume aan op te nemen lening kan worden verminderd aangezien een aantal investeringen wordt verschoven naar 2020. Volgend jaar is overigens het laatste jaar van het huidig lopende Investeringsplan 20162020, dat nu . – 2. Algemene bespreking Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) had een algemene vraag over bespreking van samenvalt met deze van het ontwerp van begroting voor het dienstjaar 2020.Op vlak van inzet en optrommelen van personeel, dat het College bijstaat in het beantwoorden van de vragen, betekent dit een extra inspanning. Bij de buitengewone begroting merkt het raadslid met betrekking tot ICT grote verschuivingen op. Er wordt bijna 1 miljoen euro verschoven naar 2020.Betreft dit nieuwe projecten? Ook met betrekking tot wenst de spreker meer toelichting bij de verschuiving van het budget. De heer Arnaud Verstraete (Groen) begrotingswijziging is in essentie een wijziging van wat reeds beslist werd door het vorige College, en nu licht wordt bijgestuurd. Bovendien verklaart het commissielid dat het Uitgebreid Bureau zelf de parlementaire werkzaamheden organiseert en dus had kunnen beslissen om beide begrotingsstukken samen te behandelen in een commissievergadering. In elk geval, wanneer de begroting 2020 aan bod komt, zal de vraag gaan over de besparingen die in de pers werden aangekondigd en tot kopzorgen leiden. Het commissielid is nieuwsgierig naar het participatietraject en vraagt wat er in 2019 wordt uitgegeven. Wordt dit uitbesteed en kan de collegevoorzitter een globale timing van dit traject schetsen? Zijn er verder nog nieuwe initiatieven die het huidige College in de begrotingswijziging heeft opgenomen? Verder leest de spreker in de gewone begroting dat er voor Onderwijs en Vorming, OCB, Kasterlinden en Zaveldal grote dalingen in de uitgaven zijn ingeschreven. Hebben deze dalingen te maken met een achterstand in projecten of werd het budget bij de begrotingsopmaak overschat? Is er een andere verklaring? Zowel de heer Jan Busselen (PVDA) als mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) hadden dezelfde vraag. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt legt uit dat aan de begrotingswijziging een aantal subsidies gekoppeld zijn en de uitbetaling ervan nodig is voor de mensen en de werking op het terrein om aan de slag te kunnen. Bovendien heeft het College zo lang als mogelijk gewacht op informatie vanuit de Vlaamse overheid met het oog op een zo goed mogelijke opmaak van de begroting voor hafgewerkt. Wat de verschuivingen betreft inzake ICT-budget naar 2020 garandeert de collegevoorzitter dat de bedragen terug te vinden zullen zijn in de initiële begroting voor het dienstjaar 2020. Er wordt 97.000 euro vrijgemaakt voor ICT-projecten vanaf 2020. Er worden een aantal belangrijke ICT-projecten gepland, waaronder de vernieuwing van de HR-software en het financieel beheerssysteem. Nu al zijn er een aantal investeringen in het kader van het participatietraject. Er is 90.000 euro nodig om dit op te zetten. Er is in november 2019 een overheidsopdracht gegund. Het traject wordt voorbereid en zal in de eerste maanden van 2020 starten. De idee is dat dit leidt tot input voor – Vervolgens gaat de collegevoorzitter dieper in op andere nieuwe initiatieven. Er is 60.000 euro voorzien voor vzw Vrienden van het Huizeke, een armoedevereniging, voor de verdere uitbouw vichte werking, en instuifactiviteiten. Het project Resokit wordt gefinancierd met restmiddelen van het Stedenfonds, die voor eind 2019 vastgelegd en uitgegeven moeten zijn. Resokit is een onderzoek van Odisee over het versterken van buurtnetwerken van Brusselse welzijnsorganisaties en tegen sociaal isolement bij kwetsbare burgers. Odisee heeft daarin een methodiekontwikkelddie het met deze subsidies projectmatig wil toepassen samen met welzijnsorganisaties en daarmee een praktijkluik wil breien aan een waardevol onderzoek. Collegelid Sven Gatz Het is niet zo dat er minder wordt ge\357nvesteerd. In algemene zin klopt het dat een aantal grote projecten later gerealiseerd worden dan gewenst, maar dat betreft zelden een lang uitstel, meestal 3 tot 6 maanden. In dat geval worden de bedragen verschoven naar het Onderwijsfonds van 2020. De planning met betrekking tot investeringen wordt wel degelijk aangehouden. Daarnaast compenseren de bedragen waarbij er minder wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld Kasterlinden en Zaveldal, deze voor meeruitgaven aan Zaveldal, zoals voor de aankoop van digitale schoolborden, de renovatie van voor een bijkomend bedrag van 220.000 euro. Het is nooit de bedoeling van de VGC geweest -en dat zal nooit zo zijn -om minder te investeren in deze instellingen van buitengewoon onderwijs. Het gaat over kleinere verschuivingen. Een ander krediet dat gevoelig verhoogd, betreft de onderwijs-projecten: ‘ICT op school’, ‘Buitenspel’ en ‘Energiezorg op School’; van 2,2 miljoen euro naar 5,4 miljoen euro. Het collegelid verklaart dat er globaal gezien bij deze begrotingswijziging normale aanpassingen gebeuren die geen grote politieke keuzes impliceren. Raadslid Jan Busselen (PVDA) vindt het goed dat er meer ge\357nvesteerd wordt in ICT, wat belangrijk is. Het lijkt echter dat er systematisch minder wordt uitgegeven bezoldigingen van personeel in de verschillende instellingen. De vergoeding van sportlesgevers vermindert eveneens. Hij denkt aan een tennisclub die werkt met vrijwilligers en het al moeilijk heeft, waarbij het almaar minder uitgeven zeker het personeel zal wegen. Collegelid Sven Gatz vermoedt dat het raadslid zich vergist. We zijn laat in het jaar en op dat ogenblik wordt er gekeken welke verschuivingen er nog nuttig kunnen gebeuren binnen bepaalde kredieten. De zaken die bij de begrotingswijziging wordabsoluut geen lange termijnimpact op het volgende jaar. Soms gaat het over tijdelijke vervangingen, zwangerschappen en dergelijke meer. Het debat over of er bespaard wordt en/of er moet bespaard worden, wordt beter gevoerd bij de besphet dienstjaar 2020. Het betreft in grote mate administratieve verschuivingen van het ene krediet naar het andere, maar waarbij de rekening steeds blijft kloppen. Er kan niet worden hardgemaakt op basis van deze begrotingswijziging dat er sprake is van een desinvestering in 2019.In 2019 wordt de begroting netjes afgerond. De technische aanpassingen houden absoluut geen besparingen in of spruiten niet voort uit politieke keuzes die op lange termijn zouden gelden. Een begroting geeft een inschatting met betrekking tot de uitgaven. Als bij het einde van het jaar en gebeuren, dan gebeurt dat. Niet meer of niet minder. – Voor commissielid Arnaud Verstraete (Groen) was de uitleg wel helder. De middelen voor Onderwijs en Vorming die verschoven worden,blijven ongeveer gelijk. Het enige waar er een echte daling is, betreft COOVI, waar het gaat over een uitstel Collegelid Sven Gatz hoopt dat er eindelijk komaf wordt gemaakt met de liftensaga in COOVI, een dossier dat al lang aansleept. Die investeringen zullen in 2020 gebeuren. In 2019 gebeurt er een kleine investering van 6.000 euro goederenlift. Juridische kosten ten belope miljoen euro en investeringskostenvoor ongeveer hetzelfde bedrag worden naar het voorjaar van 2020 verschoven. Collegevoorzitter Elke Van den Brandt vult nog aan dat er wat nieuwe initiatieven betreft, in het kader van de thematische oproep van stadsvernieuwing rond groen-blauw in 2019,de Vlaamse overheid vanuit het Stedenbeleid investeringssubsidies heeft gegeven om groeninterventies te doen. Dat is terug te vinden in de ontvangsten van de buitengewone begroting. Bij de bespreking van het Bestuursakkoord 2019-2024 kwam dit eveneens aan bod. Het is een project rond gemeenschapsvorming bij die productieve groenaanleg. In de Zennevallei en de Kanaalzone wordt door de VGC 250.000 euro voorzien. Daarnaast wordt 79.000 euro aan middelen voor de inhoudelijke begeleiding en participatieve aanpak bijgeschreven. En tot slot, worden de investeringssubsidies uitgegeven in 2020 en verder, naargelang de uitvoering van het project. 3. Artikelsgewijze bespreking Artikel 50007330de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) zou graag een lijstje van de gemeenten en de projecten ontvangen Collegelid Pascal Smet zal een overzicht bezorgen. (zie BIJLAGE 1 Artikel 52510 Het betreft een verhoging van het krediet. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) vraagt of deze betrekking heeft op een onvoorziene kost of dat deze verhoging een andere verklaring heeft. Het is een opportuniteit om energieprestatiescans uit te voeren bij de gemeenschapscentra. Een gebouw wordt geanalyseerd om te kijken waar de beste energiewinst zit. Ook een raming van de kostprijs van de uitvoering en de theoretische terugverdientijd is hde collegevoorzitter. Artikel 61001/33202 Subsidies voor woonzorg en ouderenwelzijn Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) had graag wat meer uitleg gekregen bij het project Resokit. – Collegevoorzitter Elke Van den Brandt heeft gezegd. Artikel 62008/33201 Subsidies voor interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog Waarom worden de subsidies interreligieuze en levensbeschouwelijke dialoog gehalveerd, wil de heer Jan Busselen (PVDA) weten. Er zijn geen extra aanvragen ingediend rond het realiseren van de beleidsdoelstellingen, verklaart . Artikel 66001/33202 Subsidies voor kwaliteitsverhoging Gezin Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil graag wat meer informatie over de Buurtgerichte Netwerken waarvan sprake in dit begrotingsartikel. Het gaat over een subsidie-uitgave voor het Buurtgericht Netwerk van het Huis van het Kind in Anderlecht. Dat gebeurt vanuit Kind en Gezin. De subsidie bedraagt 25.000 euro. Daarnaast zijn er een aantal dalingen van projecten die niet zijn doorgaan, zodat de stijging van het krediet beperkt blijft tot 8.000 euro, licht de collegevoorzitter toe. Het gaat hier niet over Resokit. Er wordt een overzicht van de subsidies binnen deze begrotingslijn (zie BIJLAGE 2 Artikel 120039940 Betekent de aanpassing dat binnen deze begrotingspost voor bijna 1 miljoen euro aan subsidies werd teruggevorderd? Wat waren de redenen voor terugvordering, vraagt mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA). Collegevoorzitter Elke Van den Brandt n administratieve fout is gebeurd bij de opmaak van de artikelsgewijze toelichting. Er had moeten staan: “Voor de financiering binnen de uitgaven van de gewone en buitengewone dienst worden bijkomende middelen uit het Stedenfonds geput.” Artikel 311/16148 Andere ontvangsten en terugvorderingen Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) wil graag wat meer toelichting bij deze terugvorderingen. De collegevoorzitter antwoord dat het gaat over terugvorderingen van subsidies in het kader van het Stedenfonds. Overeenkomstig de richtlijnen van het Stedenfonds wordt,als op het moment van financiële verantwoording blijkt dat niet alle middelen zijn besteed, het saldo teruggevorderd. – Er zal een overzicht van organisaties waarbij werd teruggevorderd,omdat zij de toegekende middelen niet hebben aangewend om hun project uit te voeren,aan het verslag worden toegevoegd. (zie BIJLAGE 3 Artikel 415/16101 Bijdragen van de ouders Commissielid Soetkin Hoessen (Groen) had graag wat meer uitleg gekregen over de grootte van het bedrag. Gaat het over een speelplein dat bijkomend is opengegaan Het is de bijdrage van ouders die stijgt. Niet omdat er meer geld aan ouders gevraagd wordt, maar omdat er meer speelpleinen zijn en bijgevolg ook meer kinderen die participeren. Het aantal dagen tijdens de paas- en zomervakantie waarop er speelpleinen zijn, neemt ieder jaar toe. Eigenlijk verhoogt het bedrag omdat er goed gewerkt wordt en veel gespeeld, aldus de collegevoorzitter. Artikel 66003/33202 jkheid Gezin Kan de commissie in kennis gebracht worden van het tevredenheidsonderzoek bij ouders en medewerkers kinderopvang, informeert raadslid Cieltje Van Achter (N-VA). De verhoging die wordt voorzien, is die te wijten aan een ontevredenheid Collegevoorzitter Elke Van den Brandt van de software van het Lokaal Loket Kinderopvang naar aanleiding van dat tevredenheidsonderzoek. Het doel is tweeledig: beter informeren van ouders met een opvangvraag en intermediaire partners die ouders ondersteunen bij een opvangvraag; en technisch vereenvoudigen van de huidige aanmeldingsprocedure. Het is een beleidsinitiatief dat in het Bestuursakkoord 2019-2024 staat. Verder verduidelijkt de collegevoorzitter dat er geen algehele ontevredenheid bestaat, maar er werden wel concrete verbeterpunten aangegeven bij het onderzoek. Artikel 497/16148 Diverse ontvangsten en terugvorderingen De stelt zich vragen bij de inschatting van de ouderbijdrage. Gaat het over ouders die voor in totaal 45.000 euro minder konden bijdragen? Er zijn excursies gepland zoals in elke school. Soms kunnen die verschuiven van het ene deel van het schooljaar naar het andere. In principe worden er niet minder excursies gemaakt. Maar voor het eerste deel van het schooljaar 2019-2020 gaan er minder excuworden minder ouderbijdragen gevraagd om deze hiermee te financieren, verklaart collegelid Sven Gatz.Het aantal uitstappen, rekening houdende met de maximumfactuur in het basisonderwijs, blijft op peil. Artikel 310/74351 Aankoop van fietsen In dit begrotingsartikel staat een bescheiden verhoging van 5.000 euro voor de aankoop van fietsen. Kan het College hierover wat meer toelichting geven, vraagt commissielid Arnaud – Verstraete (Groen).Is deze aankoop voor de Administratie? Hogeval is het duidelijk, dat als men wil evolueren naar een overheid die wenst dat er meer gefietst wordt of meer gestapt, meer openbaar vervoer gebruikt wordt, dat de eigen diensten op dat spoor gezet worden. De spreker is dan vlak bijkomend voorziet. Er zijn een aantal dienstfietsen aanwezig. De idee is om er een aantal aan toe te voegen en een aantal herstellingen te laten uitvoeren, antwoordt de collegevoorzitter. Voor commissielid Arnaud Verstraete (Groen) mag dit in de toekomst nog versterkt worden. Het is althans een goed begin. De spreker heeft geen idee hoe groot het fietsenbestand bij de Administratie is of hoe vaak er bij de VGC wordt gefietst. 5.000 euro betekent een bescheiden inspanning, maar het is uiteraard beter dan niets. Artikel 880/74851 Verwerving van onroerende goederen in leasing Commissielid Arnaud Verstraete (Groen) komt terug op de 31,5 miljoen euro voor het PPS-project Comenius. Kan er meer duidelijkheid gegeven worden over hoe dit bedrag in schijven wordt Collegevoorzitter Elke Van den Brandt legt uit dat de aanrekening gebeurt volgens de logica die ook in de -rapportering wordt gevolgd. Dit betekent een aanrekening volgens de vooruitgang van de werkzaamheden. In het jaar dat de belangrijkste risico’s en de voordelen van het goed uiteindelijk worden overgedragen (jaar van oplevering), is dit het verschil tussen enerzijds de totaal te boeken investeringswaarde en anderzijds de reeds eerder aangerekende investeringsuitgaven. Gelijktijdig met de aanrekening wordt ook de opname van de lening op balansniveau geregistreerd. Vanaf het moment van overdracht van de voornaamste risico’s en voordelen van het goed aan de feitelijke opdrachtgever zullen de jaarlijkse uitgaven van onderhoud, interesten en aflossingen van de leasing, eveneens in elk van de betrokken jaren worden aangerekend. Dit betekent dat ook begrotingsmatig de beschikbaarheidsvergoeding moet gesplitst worden in onderhoud, interesten en kapitaalaflossing. Eenvoudig gesteld, moeten we die middelen in de begroting inschrijven, maar die worden jaar na jaar in de begroting gebracht in een soort afbetalingssysteem. Heeft het College een duidelijk zicht op de aflossingstermijn en welke jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding er dient betaald te worden, vraagt commissielid Arnaud Verstraete (Groen). Voor Comenius gaat het over een duurtijd van 27 jaar en euro per jaar (ge\357ndexeerd), repliceert . Artikel 820006655Stedelijk beleid Er wordt een bedrag van 1.273.000 euro op dit begrotingsartikel ingeschreven. Raadslid Cieltje Van Achter (N-VA) wil graag vernemen over welke projecten het precies gaat. Een bedrag van 1.023.000 euro is voorzien voor de oproep Sociale infrastructuur, zegt – collegevoorzitter Elke Van den Brandt. Het betreft een project in Sint-Jans-Molenbeek, een nieuw huis voor Centrum West. Artikel 8506655 Dit begrotingsartikel bevat de voorfinanciering van het project van vzw Ado Icarus. Mevrouw Cieltje Van Achter (N-VA) verkrijgt graag wat meer uitleg bij het bijkomende krediet van 300.000 euro. De VGC heeft ettelijke jaren geleden voornoemd project geprefinancierd. Het is nu pas dat deze middelen zijn ontvangen. Dit project is al lang afgerond. De ontvangsten worden overgeboekt naar het Lambertmontfonds zodat toekomstige bestedingen voor Welzijn, Gezondheid en Gezin kunnen uitgevoerd worden, verklaart de collegevoorzitter. Artikel 8407625 Raadslid Jan Busselen (PVDA) vraagt of het budget wordt aangepast omdat een hoger bedrag van verkoop werd ingeschat of dat er onder de prijs is verkocht. Collegelid Sven Gatz De heer Jan Busselen (PVDA) vindt dit vreemd omdat de prijzen op de markt eerder stijgen dan dalen. 4. Artikelsgewijze stemming De artikelen 1 tot en met 5 worden aangenomen met 3 stemmen voor en stem tegen. 5. Stemming over het geheel Het ontwerp van verordening tot vaststelling van de begrotingswijziging 1en A voor het dienstjaar 2019 wordt in zijn geheel ter stemming voorgelegd en wordt aangenomen met 3 stemmen voor en tegen. De verslaggever, De voorzitter, Soetkin HOESSEN Fouad AHIDAR – BIJLAGEN BIJLAGE 1 Lijst gemeenten en projecten die subsidies voor de uitvoering van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid ontvangen (Artikel 50007/33201) Toelagetrekker Omschrijving Vastgelegd bedrag Gemeente Anderlecht Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 31.000,00 Stad Brussel Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 46.886,00 Gemeente Elsene Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 23.930,00 Gemeente Etterbeek Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 13.001,00 Gemeente Evere Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 10.483,00 Gemeente Ganshoren Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 6.624,00 Gemeente Jette Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 13.774,00 Promotie Van Koekelberg Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 7.500,00 Gemeente Oudergem Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 9.026,00 Gemeente Schaarbeek Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 36.097,00 Gemeente Sint-Agatha-Berchem Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 7.500,00 Gemeente Sint-Gillis Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 13.915,00 Gemeente Sint-Jans-Molenbeek Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 26.353,00 Gemeente Sint-Joost-Ten-Node Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 7.859,00 Gemeente Sint-Pieters-Woluwe Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 13.095,00 Gemeente Ukkel Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 23.020,00 Gemeente Vorst Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 14.892,00 Gemeente Watermaal-Bosvoorde Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 7.240,00 GC Op-Weule (Gemeentelijk Platform) Projecten Lokaal Cultuurbeleid 2019 \200 14.799,00 Gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe Uitvoering Actieplan 2020 Lokaal Cultuurbeleid n Sint-Lambrechts-Woluwe \200 * eenmalige middelen, geagendeerd VGC College van 12/12/2019 – BIJLAGE 2 Overzicht van de subsidies voor kwaliteitsverhoging Gezin (Artikel 66001/33202) Subsidies voor kwaliteitsverhoging van de sector Gezin Subsidiebedrag Groeien in Taal (Huis van het Nederlands) \200 110.000,00 Subsidies brede werking PREGO (Consultatiebureaus) \200 65.000,00 Subsidie opvoedingsondersteuning \200 160.000,00 Subsidie vertrouwenscentrum kindermishandeling \200 50.000,00 Subsidies buurtgerichte buitenschoolse kinderopvang \200 445.000,00 Subsidie netwerkondersteuner HVHK Brussel \200 50.000,00 Bevraging gebruikers BKO fase 3 \200 33.500,00 DAC-toelage ‘t Wanneke \200 27.000,00 Buurtgerichte netwerken HVHK Anderlecht \200 25.000,00 Subsidies voor studiedagen 2019 \200 4.500,00 TOTAAL \200 970.000,00 – BIJLAGE 3 Overzicht teruggevorderde subsidies in het kader van het Stedenfonds in 2019 (Artikel 311/16148) Organisatie Project/werking Terugvordering Katholiek Onderwijs Brussel Annuntiaten Energiezorg op school 2015 \200 1.715,00 Provincialaat der Broeders van Liefde Energiezorg op school 2016 \200 8.625,00 OZCS West Brabant (Maria Assumpta) Energiezorg op school 2016 \200 1.974,51 Hanane Khiel jongerenfonds A Fonds 2016 \200 794,72 Alexandre Mestdag jongerenfonds A Fonds 2017 \200 900,00 Simon van Rhee jongerenfonds A Fonds 2017 \200 128,81 Comit\351 van de oude wijk van Mooi-bos Projectoproep Bruss-it 2016 \200 938,21 Medikuregem Projectoproep Bruss-it 2016 \200 860,68 Community Land Trust Brussel Projectoproep Bruss-it 2016 \200 2.347,72 KUL Sint-Lucas Architectuur Projectoproep Bruss-it 2017 \200 891,62 PMPC Sint-Franciscus Projectoproep Bruss-it 2017 \200 2.217,97 Alam (Les 1001 Betises) Capaciteit kinderopvang 2017 \200 1.324,78 OCMW Ukkel (Creche Asselbergs) Capaciteit kinderopvang 2017 \200 182,00 Kinder- en Jeugdzorg Ukkel-Calevoet (Pluchke) Capaciteit kinderopvang 2017 \200 550,25 Ukkepuk VRT Capaciteit kinderopvang 2017 \200 122,03 Extracts Project Instant Sunrise \200 3.000,00 Brussels Young Wrestling Style Jeugdsportbegeleiders 2017-2018 \200 824,96 Atheneum Emanuel Hiel Uitrusting en materialen 2018-2019 \200 90,31 Alam (Les 1001 Betises) Capaciteit kinderopvang 2018 \200 7.376,51 Babelu Capaciteit kinderopvang 2018 \200 34.498,26 Familiehulp Kinderopvang De Speelboom Capaciteit kinderopvang 2018 \200 20.441,38 Gemeente Anderlecht Capaciteit kinderopvang 2018 \200 16.329,38 Gemeente Sint-Joost-ten-Node Capaciteit kinderopvang 2018 \200 16.026,09 Kinder- en Jeugdzorg Ukkel Calevoet (Pluchke) Capaciteit kinderopvang 2018 \200 6.206,55 OCMW Ukkel (Creche Asselbergs) Capaciteit kinderopvang 2018 \200 11.627,29 Solidariteit voor het Gezin Capaciteit kinderopvang 2018 \200 16.369,54 Ukkepuk -VRT Capaciteit kinderopvang 2018 \200 1.284,16 TOTAAL \200 157.647,73