STUK 742 (2019-2020) Nr.1

Motie van aanbeveling betreffende het uitstel van de toepassing van het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet van 26 november 2019

K 742 (2019-2020) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2019-2020 26 NOVEMBER 2019 MOTIE VAN AANBEVELING van de heer Dominiek LOOTENS-STAEL tot besluit van de op 22 november 2019 in plenaire vergadering gehouden interpellatie 1608 2 – De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, – gehoord hebbende de op 22 november 2019 in plenaire vergadering door de heer Dominiek Lootens-Stael het uitstel van de toepassing van het nieuwe Vlaamse inschrijvingsdecreet – gehoord hebbende de diverse tussenkomsten van de raadsleden; – gehoord hebbende het antwoord van het College; – overwegende dat de overheid er niet in slaagt alle Vlaams-Brusselse kinderen het recht op vrije onderwijskeuze te garanderen; – overwegende dat het inschrijvingsbeleid in het Brussels Nederlandstalig onderwijs zoals het nu bestaat nefast en traumatisch is voor kinderen die niet ingeschreven geraken en voor hun ouders; – overwegende dat het de plicht van de Vlaamse overheid in het algemeen en van het College in het bijzonder is, ervoor te zorgen dat alle Vlaams-Brusselse kinderen onderwijs kunnen volgen in de Nederlandstalige school van hun keuze in plaats van ze aan hun lot over te laten en te dwingen naar andere oplossingen te zoeken; – overwegende dat enkel het invoeren van een totaal voorrangsbeleid voor Nederlandstalige kinderen in de Brusselse context dit grondwettelijk recht op vrije onderwijskeuze kan garanderen; – overwegende dat het voorrangsbeleid geen enkele inbreuk inhoudt op het onderwijsrecht van anderen; – overwegende dat het optrekken van de voorrang van Nederlandstalige kinderen tot 65 % verre van voldoende is, maar toch als een stap in de goede richting kan worden beschouwd; – overwegende dat door het uitstellen van de toepassing van het nieuwe inschrijvingsdecreet de huidige wantoestanden blijven aanhouden en de onrust bij de ouders wordt bestendigd; vraagt het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie: – er bij de Vlaamse Regering op aan te dringen het nieuwe inschrijvingsdecreet vooralsnog toe te passen voor het schooljaar 2020-2021 in plaats van dit op de lange baan te schuiven tot het schooljaar 2021-2022; – in ondergeschikte orde wanneer een en ander technisch onmogelijk zou zijn toch al de voorrang voor Nederlandstalige kinderen op te trekken tot 65 % vanaf het schooljaar 2020-2021 in plaats van dit op de lange baan te schuiven tot het schooljaar 2021-2022; – onverwijld werk te maken van het optrekken van de voorrang van Nederlandstalige kinderen bij inschrijving in de Vlaams-Brusselse scholen tot 100 %. Dominiek LOOTENS-STAEL __________